pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.0876
USD 101.6594
CHF 102.5867
GBP 134.834
CAD 76.4272
HRK 15.9939
BAM 60.3772
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
17.07.2017.Business magazin

Šumarska poduzeća u Federaciji BiH ostvarila 172 miliona KM prihoda u 2016.

Šumarska poduzeća u Federaciji BiH ostvarila 172 miliona KM prihoda u 2016.Federalna vlada prihvatila je Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine Opći dio, koji će biti dostavljen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine, poštujući međunarodnu i domaću legislativu, definira opću politiku šumarstva, gospodarenja šumama i šumskim zemljištima, kao i politiku gospodarenja s divljači na teritoriju Federacije, orijentiranu u pravcu očuvanja i trajnosti gospodarenja šumama, uključujući održavanje i unapređivanje diverziteta šumskih ekosustava i njihovih općekorisnih funkcija, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Šumarski program Federacije izrađuje se za sve šume bez obzira na vlasništvo, a sastoji se iz dva dijela, općeg i izvedbenog.

Općim dijelom se određuju glavni ciljevi, principi i smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji, na osnovu stvarnog stanja šuma, domaćih i međunarodnih obaveza u vezi sa šumarstvom, uvažavajući međunarodno dogovorene smjernice za trajno gospodarenje šumama.

U izvedbenom dijelu se postavljaju i razrađuju ciljevi utvrđeni Općim dijelom i određuje način njihove realizacije u određenom roku, uključujući financiranje.

Opći dio Šumarskog programa Federacije donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izvedbeni, koji predstavlja osnovu za korištenje namjenskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine i namjenskih sredstava županija u skladu s odredbama ovog zakona.

Opći dio Šumarskog programa Federacije donosi se za razdoblje od 20 godina s mogućnošću njegove revizije u skladu s dinamikom realizacije izvedbenog dijela. Izvedbeni dio Šumarskog programa Federacije donosi se za razdoblje od pet godina.

Prije prihvaćanja Općeg programa, Vlada FBiH danas je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, s planovima gospodarenja šumama za 2017. godinu koji su izrađeni na osnovu podataka dobivenih od županijskih uprava za šumarstvo, poduzeća koja gospodare šumama i drugih relevantnih izvora, navodi se u izviješću.

Plan proizvodnje šumskih drvnih sortimenata u ukupnom iznosu od 2.476.424 m3 u 2016. godini je ostvaren sa 100,5 posto. Plan proizvodnje drveta četinara prekoračen je za 130.830 m3, odnosno za 11,2 posto, dok je plan proizvodnje drveta liščara ostvaren sa 90,9 posto. Posječena količina drveta još je uvijek u okviru dozvoljenog etata.

Poduzeća šumarstva koja gospodare državnim šumama u 2016. godini u poslovanju nisu zabilježila gubitke, ali su prikazala velika dugovanja zaključno s 31. 12. 2016. godine.

Gledano u cjelini poslovanje županijskih šumskoprivrednih društava u 2016. godini pokazuje blagu stabilizaciju u odnosu na prethodnu godinu, ali su i dalje potraživanja od kupaca veoma visoka.

Ukupni prihod je bio 172.279.404 maraka, a troškovi poslovanja 162.931.586 maraka.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share