pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.0471
USD 104.5127
CHF 103.933
GBP 134.8185
CAD 78.7768
HRK 15.9336
BAM 60.3565
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
12.06.2018.Grantovi.com

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za interno raseljena lica

Na osnovu člana 9. i člana 10. stav 5. Odluke Skupštine grada Beograda broj: 5- 80/16-S od 8. februara 2016. godine, o načinu realizacije pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda" broj 4/16 i 126/16), člana 5. stav 1. i 2. i člana 6. stava 1 i 2. Ugovora o saradnji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i/ili poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica koja borave u neformalnim kolektivnim centrima, kroz pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne kuće, br. XIX-07-401.1-101/17 od 13. decembra 2017. godine, zaključenim između Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Rešenja Gradonačelnika grada Beograda broj: 020-8416/17-G od 22. decembra 2017. godine, o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za interno raseljena lica- porodična domaćinstva koja borave u neformalnim kolektivnim centrima na teritoriji grada Beograda, a neophodna im je pomoć za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće (U daljem tekstu: Komisija), dana 11. juna 2018. godine, Komisija objavljuje


Javni poziv za izbor korisnika pomoći za interno raseljena lica- porodična domaćinstva koja borave u neformalnim kolektivnim centrima na teritoriji grada Beograda, a neophodna im je pomoć za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće

 

I Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je pomoć interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu, koja borave u neformalnim kolektivnim centrima na teritoriji grada Beograda, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, pri kupovini najmanje 2 seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, u cilju stvaranja i/ili poboljšanja uslova stanovanja.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu koji ne može biti veći od RSD 1.400.000,00 (jedanmiliontristotinetridesethiljadadinara) po porodičnom domaćinstvu korisnika, i to: RSD 1.200.000,00
(jedanmilionstopedesethiljadadinara) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i RSD 200.000,00 (stoosamdesethiljadadinara) sa obračunatim PDV-om za dodatnu pomoć namenjenu za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Korisnik za kupovinu može predložiti seosku kuću sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, van teritorije AP Kosova i Metohije.

Izabrani korisnik može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa koji se dodeljuje pri kupovini seoske kuće sa okućnicom (u iznosu do 600.000,00 dinara).

II Korisnici

Korisnici pomoći su porodična domaćinstva interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, koja borave u neformalnim kolektivnim centrima na teritoriji grada Beograda, uključujući i članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja, i koja ispunjavaju propisane uslove i kriterijume za izbor korisnika (u daljem tekstu: Korisnici).

Članom porodičnog domaćinstva, smatraju se: bračni i vanbračni drug, dete rođeno u braku, van braka, usvojeno ili pastorak, roditelji bračnih drugova i lica koja su bračni drugovi po zakonu dužni da izdržavaju.

III Uslovi za izbor korisnika

Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:

1) da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;

2) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Beograda;

3) da Podnosilac prijave i članovi prodičnog domaćinstva borave u neformalnim kolektivnim centrima na teritoriji garda Beograda i nalaze se na evidencijama lica koja borave u navedenim neformalnim kolektivnim centrima utvrđenim od strane nadležnih Centara za socijalni rad tokom 2016. i 2017. godine;

4) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;

5) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van teritorije AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje;

6) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na teritoriji AP Kosova i Metohije;

7) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji AP Kosova i Metohije, a kojom bi mogli da bezbedno reše svoje stambeno pitanje;

8) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;

9) da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove;

10) da seoska kuća sa okućnicom kojom Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisani u katastru nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;

11) da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:

-nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili -nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili - nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom -nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekta ili

-da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja. Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz tačke 11) alineje 5. mora biti završen najkasnije do donošenja Konačne liste korisnika za dodelu pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

12) da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

IV Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao Podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva ostvare, a prema sledećim merilima:

1) broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva - 10 bodova; maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi - 50 bodova.

2) broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

(1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece - 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece - 20 bodova;

3) broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

(1) domaćinstvo sa jednim detetom - 10 bodova;
(2) domaćinstvo sa dvoje dece - 20 bodova;
(3) domaćinstvo sa troje ili više dece - 30 bodova;

4) porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu - 20 bodova;

5) materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

(1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu - 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% poslednje prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu - 20 bodova. Prilikom bodovanja prijava po tački 5) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi se dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

6) smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

(1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:

-ako postoji delimična radna sposobnost - 10 bodova;
-ako postoj i potpuni gubitak radne sposobnosti - 20 bodova.

(2) po osnovu telesnog oštećenja podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:

-za telesno oštećenje 100% - 20 bodova;
-za telesno oštećenje 90% - 15 bodova;
-za telesno oštećenje 80% - 10 bodova; ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova;

7) bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl) u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva - 20 bodova; ovo merilo se primenjuje ako podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 6) podtač. (1) i (2) ovog člana;

8) registrovano seosko gazdinstvo - 20 bodova;

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

9) porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom/nestalom članu - 20 bodova.

V

Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji:

1) ima veći broj maloletne dece;
2) ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;
3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
4) duže boravi na području grada Beograda;
5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

VI Prijava na Javni poziv

Podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) uredno popunjen i potpisan obrazac Prijave;

2) fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (obavezno za podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);

3) fotokopiju lične karte, očitane lične karte ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina, a za mlađe od 16 godina, izvod iz matične knjige rođenih;

4) dokaz o stambenoj situaciji podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva - potvrda nadležnog poverenika za izbeglice da su lica evidentirana da borave u nekom od neformalnih kolektivnih centara na teritoriji grada Beograda;

5) izjavu overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van teritorije AP Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na teritoriji AP Kosova i Metohije; nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji AP Kosova i Metohije, a kojom bi mogli da bezbedno reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambeno pitanje; da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nekretnine;

6) dokaz o prihodima:

- Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, lična izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

- Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

- Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili lična izjava overena kod nadležnog organa da podnosilac prijave, odnosno član
njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode (sa navedenim iznosom privremenih mesečnih prihoda);

- ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruj e primanja po osnovu penzije - potvrda nadležne službe ili lična izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15-26 godina -dokaz o školovanju (- potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju- dokaze navedene u tački

6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) uverenja o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda (ul. Bulevar Vojvode Mišića br. 39, Beograd) za podnosioca Prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva (ne starija od 3 meseca);

9) uverenja Odeljenja za lokalnu poreskuadministraciju da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, nisu obveznici poreza na imovinu (ne odnosi se na nepokretnost za koju Podnosilac prijave traži Pomoć) (ne starija od 3 meseca);

10) uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva (ul. Ljermontova br. 12);

11) dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
12) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

13) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) - Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;

14) za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

- potvrda o smrti bračnog druga;
- rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
- izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
- presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

15) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

16) Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);

17) Izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave (izjava mora biti overena kod nadležnog organa);

18) Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom - list nepokretnosti ne stariji od 6 meseci u kome je prodavac upisan kao vlasnik/držalac predmetne seoske kuće ukoliko za istu nije izdata upotrebna dozvola i vlasnik zemljišta na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koj i su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:

-nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili -nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili -nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom ili -nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

19) potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće (ne starije od 6 meseci) i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji, ne starija od 6 meseci);

20) Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Konačne liste, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen;

21) Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koj i su predmet kupoprodaje;

22) Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu prodavca seoske kuće.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.

VII Postupak izbora korisnika

Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Komisija neće razmatrati, već će istu tretirati kao neblagovremenu.

Prijavu u pogledu koje nisu ispunjeni uslovi iz dela III ovog Javnog poziva, Komisija ne boduje već će istu tretirati kao neosnovanu.

Ako prijava sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po istoj, koja je nerazumljiva ili nepotpuna, podnosilac se pisanim putem poziva da uočene nedostatke otkloni u roku od 8 (osam) dana prijema poziva, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Ukoliko, u datom roku, podnosilac Prijave ne otkloni nedostatke, Komisija će Prijavu tretirati kao nepotpunu, odnosno neurednu.

Prijavu u pogledu koje podnosilac u datom roku otkloni uočene nedostatke, Komisija smatra kao da je od početka bila uredna.

Prijavu koja ne sadrži formalni nedostatak ili u pogledu koje je postupljeno u skladu sa stavom 3. ovog dela Javnog poziva, Komisija razmatra i utvrđuje ispunjenost uslova iz dela III ovog javnog poziva.

U pogledu prijava kod kojih su ispunjeni uslovi iz dela III ovog Javnog poziva Komisija vrši bodovanje, u skladu sa merilima propisanim u delu IV ovog Javnog poziva.

Ukoliko se na osnovu dokumentacije iz VI dela Javnog poziva utvrdi da je seoska kuća sa okućnicom kojom

Podnosilac prijave konkuriše za Pomoć u svojini lica koje je u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa Podnosiocem prijave ili članom njegovog porodičnog domaćinstva koji je naveden u Prijavi, Komisija će takvu Prijavu tretirati kao neosnovanu.

Za dokazivanje uslovnosti ponuđene nepokretnosti za život i stanovanje, kao i cene predmetne nepokretnosti, opis i mišljenje daje stručno lice iz Komisije.

Radi utvrđivanja količine i vrste građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, stručno lice iz Komisije vrši tehničku procenu objekata podnosilaca čije su prijave potpune i blagovremene, i koje su ispunile propisane uslove iz dela III Javnog poziva. Stručno lice Komisiji dostavlja pojedinačne izveštaje sa specifikacijom potrebnog građevinskog materijala.

U pogledu prijava koje ispunjavaju uslove vrši se dodatna provera podataka o licima navedenim u Prijavi i to u evidenciji trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije.

Na osnovu broja bodova koje korisnik kao podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva ostvare, Komisija utvrđuje Predlog liste korisnika za dodelu pomoći (u daljem tekstu: Predlog liste).

Predlog liste se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Beograda, Gradskog poverenika za izbeglice, poverenika za izbeglice gradskih opština i zvaničnoj internet prezentaciji grada Beograda.

Na Predlog liste učesnici Javnog poziva mogu podneti prigovor Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.

Odluku po prigovorima Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Komisija utvrđuje Konačnu listu. Konačna lista se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Beograda, Gradskog poverenika za izbeglice, poverenika za izbeglice gradskih opština grada Beograda i zvaničnoj internet prezentaciji grada Beograda.

Na osnovu Konačne liste, Gradonačelnik grada Beograda donosi Odluku o izboru korisnika, koja se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi.

Odluka o izboru korisnika pomoći je konačna.

Na osnovu Odluke gradonačelnika grada Beograda, grad Beograd, vlasnik predmetne nepokretnosti - seoske kuće sa okućnicom i Korisnik kojem je dodeljena Pomoć, zaključuju ugovor u pisanoj formi kojim se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora, a u skladu sa članom 7. stav 1. Ugovora sredstva se uplaćuju na tekući račun prodavca seoske kuće sa okućnicom.

Ugovorom iz prethodnog stava se regulišu međusobna prava i obaveze, kao i da izabrani Korisnik Pomoći seosku kuću sa okućnicom neće otuđiti najmanje pet (5) godina.

Izabrani korisnik i grad Beograd zaključuju Ugovor o dodeli građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom.

VIII Podnošenje prijava na Javni poziv

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika za dodelu pomoći, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dokumentacija se dostavlja pisarnici broj 8 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Beograda,27. marta 43-45, lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Sekretarijat za socijalnu zaštitu 27. marta 43-45, 11000 Beograd Sa napomenom: ,,Za javni poziv - Seoske kuće IRL - ne otvarati", s pozivom na broj XIX-07-404.1-101/2017.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 11. jul 2018. godine.

Obrazac prijave, obrasci izjava, kao i spisak potrebne dokumentacije mogu se preuzeti u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Beograda, u ulici 27. marta 43-45, u kancelariji broj 10, ili kod poverenika gradskih opština grada Beograda. Dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona, 011/33-44-625, 011/330- 9750 i 011/330-9303.

Više informacija potražite na www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share