pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 118.0933
USD 105.0465
CHF 103.4545
GBP 136.5556
CAD 78.556
HRK 15.8757
BAM 60.3801
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
14.08.2018.Grantovi.com

Javni konkurs za sufinansiranje programa od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2018. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ("Sl.glasnik RS" br.51/2009), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  ("Sl.glasnik RS" br.16/18) i člana 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za podsticanje  programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 6/2018),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, ("Službeni list opštine Ivanjica br. 10/2017"), Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2018. godinu (Službeni list opštine Ivanjica br. 7/2018), Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

 

   Javni konkurs za  sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2018. godini – Programi nacionalnih manjina

 

Raspisuje se Javni konkurs za  sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva (u daljem tekstu udruženja) u 2018. godini – Programi nacionalnih manjina.

Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, ("Službeni list opštine Ivanjica br. 10/2017"), Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2018. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br. 7/18), Razdeo 4 – Opštinska uprava, program 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0007-funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, funkcionalna klasifikacija 090-Socijalna zaštita neklasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, u budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 300.000,00 dinara.

Opšti uslovi za učešće na konkursu udruženja za realizovanje Programa od javnog interesa su:

- Da udruženje ima status pravnog lica;
- Da je sedište pravnog lica na teritoriji opštine Ivanjica i da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Ivanjica;
- Da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojim je uređeno osnivanje udruženja i da je upisan u propisani registar;
- Da udruženje ima usvojen godišnji program/plan  rada koji obuhvata programe/projekte i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa usvojen od strane organa udruženja.

Opština Ivanjica neće finansirati:

- projekti sa komercijalnim efektima,
- projekti koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta a nisu realizovani,
- udruženja koja nisu podnela završni narativni i finansijski izveštaj za prethodnu godinu a bila su korisnik bespovratnih sredstava po javnom konkursu
- investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora
- projekti čije su jedine programske aktivnosti studijska putovanja i učešće na konferencijama i slične aktivnosti,
- pokrivanje gubitaka, dugovanja i kamata
- kupovina nekretnina.

Izbor projekta/programa koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

- usklađenost sa Strategijom održivog razvoja opštine Ivanjice 2009-2014. – 10 poena

- Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa utroškom planiranih finansijskih  sredstava i problemima lokalne zajednice – 10 poena

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe (da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici)- 10 poena

- ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa,stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – 10 poena

- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti (da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih predlogom projekta, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu)- 10 poena

- Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa/projekta  merljivi i da li će program/projekat  imati uticaja van kruga direktnih  korisnika – 10 poena

- ekonomičnost budžeta projektnih  aktivnosti (da li su troškovi realni,  da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati) - 10 poena

- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima - 10 poena

- broj učesnika programa-projekta/broj korisnika programa/projekta - 10 poena

- održivost projekta (da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta opštine, i na koji način)- 10 poena
obezbeđeno sopstveno učešće, finansijski ili drugi vid učešća odnosno obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora (visina procenta sredstava obezbeđenih iz drugih izvora obezbeđuje udruženju prednost prilikom izbora programa / projekata) – 10 poena

- izvodljivost projekta (projektnih aktivnosti) u okviru predviđenog vremenskog perioda- 10 poena

- obezbeđeno partnerstvo ( privatni ili javni sektor) – 10 poena

- izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta opštine Ivanjica  u prethodnoj godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva – 10 poena.

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

- obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa/projekata za čije  sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa/projekata ),

- obrazac budžeta u 2 primerka,

- odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,

- kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za 2017. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica ( www.ivanjica.gov.rs).

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom moraju se realizovati do 31.12. 2018. godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom "Prijava na konkurs za programe/projekte od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati" preporučenom poštom na adresu:

Opštinska uprava opština Ivanjica, ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

Obrazac prijave i obrazac budžeta projekta na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( original ili overene fotokopije).

Prijave na konkurs mogu se podneti do 28.08.2018. godine u 15,00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema opštini Ivanjica u vezi programa/projekata koje je opština iz budžeta finansirala odnosno sufinansirala.

Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi predlog za sufinansiranje u 2018. godini.

Na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imu pravo prigovora u roku od osam dana od njenog objavljivanja; Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Opštinsko veće donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema; pravo prigovora ne zadržava izvršenje Odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava;

Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ivanjice, a Načelnik Opštinske uprave Ivanjice zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora Opštinskoj upravi dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share