pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5344
USD 106.0971
CHF 107.1026
GBP 137.1623
CAD 79.7438
HRK 15.7885
BAM 60.0944
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
08.10.2019.Grantovi.com

Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima sa teritorije opštine Temerin

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj broj 129/07 i 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18), člana 70. Statuta opštine Temerin (''Službeni list opštine Temerin'', broj 5/2019) i člana 45. stav 1. Poslovnika Opštinskog veća opštine Temerin (''Službeni list opštine Temerin'', broj 13/08), Opštinsko veće opštine Temerin, na 140. sednici  održanoj 07.10.2019. godine, raspisuje


Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima sa teritorije opštine Temerin u školskoj 2019/2020. godini

I

Oglašava se konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima sa teritorije opštine Temerin na osnovnim studijama (prvi stepen) i master akademskim studijama (drugi stepen), na visokoškolskim ustanovama, čiji je osnivač Republika Srbija, u školskoj 2019/2020. godini.

OSNOVNI USLOVI KOJE STUDENTI TREBA DA ISPUNjAVAJU

1. Prijavu na konkurs za dodelu stipendije može podneti student od II do V (i VI) godine osnovnih studija i student drugog stepena studija (master akademske studije) koji nije u radnom odnosu, koji je odmah po završetku osnovnih studija nastavio studije drugog stepena, pod sledećim uslovima i kriterijumima:

- da je državljanin Republike Srbije,

- da nije navršio 25 godina života za studenta osnovnih studija, odnosno 26 godina života za studenta master akademskih studija, odnosno 28 godina života za studenta medicine,

- da se školuje na teret budžeta,

- da nije ponovio ni jednu godinu studija,

- da je prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studira, do zatvaranja konkursa, položio sve ispite iz prethodnih godina studija i postigao prosečnu ocenu svih položenih ispita tokom studiranja najmanje 8,50 (osam i pedeset), odnosno ako studira na nematernjem jeziku za prvu i drugu godinu studija prosečnu ocenu svih položenih ispita najmanje 8,00 (osam), a za treću, četvrtu, petu i šestu godinu studija da mu je prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja 8,50 (osam i pedeset),

- da ima prebivalište na području opštine Temerin najmanje jednu godinu pre podnošenja prijave za dodelu stipendije.

2. Prijavu na konkurs za dodelu stipendije ne može podneti student:

- koji ima status apsolventa, 

- koji je u radnom odnosu,

- ako je navršio 25 godina života za studenta osnovnih studija, odnosno 26 godina života za studenta master akademskih studija, odnosno 28 godina života za studenta medicine,

- koji koristi druge stipendije ili studentske kredite iz budžeta Republike Srbije ili Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i stipendije iz drugih izvora.

OSNOVNA DOKUMENTACIJA KOJU STUDENTI TREBA DA DOSTAVE

1. Popunjen propisani obrazac za prijavu;

2. Kratku biografiju;

3. Uverenje izdato od visokoškolske ustanove na kojoj studira kojim dokazuje koju godinu studija je upisao, da se školuje na teret budžeta, da nije ponovio ni jednu godinu studija, da je do zatvaranja konkursa položio sve ispite iz prethodnih godina studija i postigao prosečnu ocenu svih položenih ispita tokom studiranja najmanje 8,50 (osam i pedeset), odnosno ako studira na nematernjem jeziku za prvu i drugu godinu studija prosečnu ocenu svih položenih ispita najmanje 8,00 (osam), a za treću, četvrtu, petu i šestu godinu studija da mu je prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja 8,50 (osam i pedeset);

4. Fotokopiju uverenja o državljanstvu;

5. Overene štampane podatke sa elektronske lične karte ili overenu fotokopiju važeće lične karte (bez čipa);

6. Izjavu da nije korisnik druge stipendije ili studentskog kredita iz budžeta Republike Srbije ili Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i stipendije iz drugih izvora;

7. Overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;

8. Dokaz da student koji je na studijama drugog stepena nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (student mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu.

II

Visina stipendije utvrđuje se rešenjem Opštinskog veća i isplaćivaće se mesečno počev od 01. oktobra 2019. godine.
Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u deset mesečnih rata, najkasnije do 10. u mesecu za protekli mesec.

III

O dodeli stipendije zaključiće se ugovor sa stipendistom kojim će se bliže regulisati dodela stipendije, način primanja i gubitak prava.

IV

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 08.10.2019. godine do 31.10.2019. godine.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove Konkursa prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti neposredno preko pisarnice Opštinske uprave ili poštom na adresu:

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE TEMERIN
KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
NOVOSADSKA 326, 21235 TEMERIN

sa naznakom ''Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Temerin u školskoj 2019/2020. godini''.

Obrazac prijave na konkurs i obrazac izjave, kao i sva bliža obaveštenja mogu se dobiti u zgradi opštine, šalterska služba (šalter broj 3) – prizemlje (radnim danom od 07,00 - 15,00 časova).

V

Prijave razmatra i odluku o dodeli stipendija donosi Komisija za dodelu studentskih stipendija.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

VI

Konkurs objaviti u ''Službenom listu opštine Temerin''.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share