pretraga

kursna lista

RS

BA

HR

MK

EUR 117.5124
USD 105.972
CHF 107.5628
GBP 139.1997
CAD 80.082
HRK 15.7932
BAM 60.0831
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
13.08.2019.Grantovi.com

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj:51/2009, 99/11, i 44818), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Službeni glasnik RS", broj: 16/18),  Odluke o  izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Vranja za 2019. godinu ("Službeni glasnik grada Vranja", broj: 16/2019), člana 7. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Vranja za realizovanje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada ("Službeni glasnik grada Vranja", broj: 23/2016, 30/2017  i 31/2017), člana 6. stav 1. tačka 10. i člana 61. Poslovnika Gradskog veća grada Vranja ("Službeni glasnik grada Vranja", broj: 20/2016), Gradsko veće grada Vranja, raspisuje

J a v n i   k o n k u r s
za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2019. godini

 

Predmet Konkursa je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja, kojim se unapređuje položaj osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2019. godini, a koji imaju za cilj poboljšanje pristupačnosti,  podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 1.200.000,00 dinara.

Konkurs se objavljuje na zvaničnom sajtu grada Vranja, www.vranje.org.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 26.08.2019. godine.

Period za realizaciju projekta je do 15.12.2019. godine.

Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata iz sredstava predviđenih Odlukom o budžetu grada Vranja za 2019. godinu, imaju udruženja koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su osnovana u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja, i da su registrovana za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera;

- udruženja čije je sedište na teritoriji grada Vranja, čiji se programi i projekti realizuju na teritoriji grada Vranja,

- da udruženja imaju usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i projekte koji imaju za cilj poboljšanje pristupačnosti,  podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i

- da delovanje udruženja nije političke prirode.

Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata kojim se unapređuje položaj osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2019. godini, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada su:

- usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom niovou;

- broj učesnika u projektu;

- usmerenost ka što većem broju korisnika;

- poboljšanje pristupačnosti, podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i

- posedovanje kapaciteta za realizaciju programa i projekta i stepen uspešnosti u realizovanju prethodnih programa i projekata.

Prijava na javni konkurs se podnosi na obrascu "Prijava na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa, odnosno projekta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2019. godini (Obrazac broj 1.). Prijava mora biti popunjena, potpisana i overena, u suprotnom neće biti uzeta u razmatranje. Prijavni formulari mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta grada Vranja www.vranje.org.rs, kao i svi ostali propisani obrasci.

Podnosilac prijave je u obavezi da uz prijavu dostavi kompaktni disk na kome će biti usnimljen predlog projekta sa pratećom dokumentacijom.

Uz prijavu podnosilac je u obavezi da dostavi:

- dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekt registrovan;

- pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, ciljna grupa, dosadašnji projekti);

- program rada udruženja za tekuću godinu i odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju istog;

- detaljan opis programa ili projekta, sa navedenim aktivnostima, fazi u kojoj se nalazi ako je započet, ciljevima i očekivanim rezultatima za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava i

- potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu ako se projekat tako realizuje.

Pre popunjavanja prijave upoznati se sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Vranja za realizovanje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada ("Službeni glasnik grada Vranja", broj: 23/2016,30/2017 i 31/2017).  

Sve pristigle programe i projekte razmatraće Komisija za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada (Komisiju imenuje Gradsko veće), i Gradsko veće grada Vranja će na predlog ove Komisije doneti Odluku o raspodeli sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata udruženja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Vranja u 2019. godini.

Prijave na konkurs uz prateću dokumentaciju, u 3 (tri) primaraka, u zatvorenoj koverti podnose se lično ili putem pošte na adresu: ulica Kralja Milana broj 1, na šalteru pisarnice u Uslužnom centru Grada Vranja, sa naznakom napisanoj na zatvorenoj koverti za "Gradsko veće - Komisiji za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada".     

Netačno i nepotpuno popunjene i neblagovremeno dostavljene prijave i prateća dokumentacija, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt osoba Dejan Ivanović, član Gradskog veća za resor- nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije, kontakt telefon: 017/402-382.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share