Počela primena Zakona o javnim nabavkama

Bez autora
Jul 01 2020

Zakon o javnim nabavkama počeo je da se primenjuje 1. jula, a očekuje se da će pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova pripreme ponuda podstaći mala i srednja preduzeća da povećaju učešće na tržištu javnih nabavki, unaprediti konkurenciju i povećati prosečan broj ponuda u postupcima javne nabavke uz racionalno trošenje javnih sredstava.

Komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke između naručioca i ponuđača u potpunosti je digitalizovana, a realizuje se preko Portala javnih nabavki što će unaprediti transparentnost, efikasnost i ekonomičnost postupaka.  

Skupština Srbije usvojila je u decembru 2019. godine Zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine. Cilj donošenja novog propisa je potpuno usaglašavanje zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki sa Direktivama Evropske unije i njihovo puno sprovođenje u praksi.

Privredna komora Srbije je jedina poslovna asocijacija, koja je bila uključena u rad Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o javnim nabavkama, pored predstavnika Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 

Privredni subjekti će elektronski podnositi ponudu preko novog Portala javnih nabavki, što podrazumeva i elektronsku pripremu ponude, a to značajno skraćuje vreme i smanjuje troškove učešća u postupcima javnih nabavki.

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta značajna je novina koja treba da olakša učešće privrednih subjekata u postupcima javnih nabavki, posebno malih i srednjih preduzeća, ali i smanji administrativne troškove.

Svi ponuđači u ponudi, kao preliminarni dokaz, dostavljaju Izjavu o ispunjenosti kriterijuma kojom potvrđuju da ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta i da nisu u  situacija zbog koje mogu biti isključeni iz postupka javne nabavke.

Ova Izjava zamenjuje potvrde i dokaze koje je ponuđač morao da prikupi od različitih nadležnih institucija, a obavezu dostavljanja dokaza ima samo ponuđač koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Ugovor se dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu cene ili troškova primenom pristupa troškovne efikasnosti ili na osnovu najboljeg odnosa cene i kvaliteta, što bi trebalo da doprinese većoj ekonomičnosti javnih nabavki.

Takođe, novi postupak je i Partnerstvo za inovacije koji naručioci mogu da sprovode ako imaju potrebu za inovativnim dobrima, radovima ili uslugama koji nisu dostupni na tržištu. Propisani su novi pragovi do kojih se ovaj zakon ne primenjuje, kao i evropski pragovi za koje važe posebni rokovi.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik