Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa - Projekat trošenja sredstava poreskih obveznika

Bez autora
Dec 01 2020

Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa - Projekat trošenja sredstava poreskih obveznika...

Na osnovu Odluke o budžetu Opštine Bojnik za 2020. godinu ("Službeni glasnik grada Leskovca", broj 37/2019), Akcionog plana za uključenje građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Bojnik za period 2018- 2021. godine, Odluke o učešću građana u budžetskom procesu finansiranje projekata iz sredstava poreskih prihoda ("Službeni glasnik grada Leskovca", broj 13/2020) i Odluke o izmeni i dopuni Odluke o učešću građana u budžetskom procesu finansiranje projekata iz sredstava poreskih prihoda, broj 06-10-57/20 od 13.11.2020. godine, Opština Bojnik, dana 27.11.2020. godine, raspisuje


Javni poziv
za finansiranje projekata od javnog interesa Projekat trošenja sredstava poreskih obveznika1. Opšte namene

Opština Bojnik sufinansiraće u 2020. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje projekta "Projekat trošenja sredstava poreskih obveznika" koji omogućava neposredno učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica (manjih zahteva na uređenju javnih površina) u saradnji sa opštinom Bojnik.

Lokalna zajednica je pojam koji uključuje određeno područje-deo ulice, ulicu, blok zgrada, stambene zajednice ili mesnu zajednicu kao najšire područje.

Projekti koji se predlažu mogu se odnositi isključivo na manje zahvate kao što je uređenje parkova, dečijih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Bojnik okupljene oko podnete inicijative-projekta, najmanje sa 10 potpisnika- građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu.

Sve predložene aktivnosti u okviru podnetih inicijativa se moraju sprovesti na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Bojnik ili je u javnoj svojini Republike Srbije, a pravo korišćenja ima opština Bojnik ili je u javnoj svojini Republike Srbije ili opštine Bojnik a pravo korišćenja ima Mesna zajednica. Nadležne službe opštine će na zahtev grupe građana, u fazi pripreme predloga projekta, izvršiti proveru vlasništva nad zemljištem i o tome izdati odgovarajuću potvrdu, bez naknade.

2. Cilj javnog poziva

Ciljevi projekta su:

• podsticanje građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica;

• razvoj partnerskih odnosa izlleđu građana i opštine Bojnik u rešavanju dela problema kroz zajedničku realizaciju projekata i omogućavanje građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu;

• omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koje su iskazale spremnost za dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekta;

• podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici.

3. Finansiranje projekata

Odlukom o budžetu Opštine Bojnik za 2020. godinu na razdelu 5, Projekat 0602-03 -Finansiranje projekata iz sredstava poreskih prihoda, Funkcija 130, pozicija 75-78, ekonomska klasifikacija 423-512, opredeljena su sredstva za ovu namenu u visini od 1.000.000,00 (slovima: jedanmilion 00/100) dinara i 300.000,00 (slovima: trista hiljada i 00/100) dinara na osnovu Ugovora o grantu.

Sredstva za ove namene obezbeđena su kroz naplatu poreza na imovinu i koristiće se za realizaciju projekta kao podrška Programa "Reforma poreza na imovinu" koji finansira Švajcarska Vlada, a sprovodi Predstavništvo Helvetas Svis Interkooperejšn (Helvetas Swiss Intercooperation) u iznosu od 300.000,00 dinara.

Opština Bojnik sufinansira maksimalno 90% opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 400.000,00 dinara, dok iznos od minimalno 10% opravdanih troškova projekta obezbeđuje podnosilac predloga projekta (grupa građana) iz sopstvenih sredstava, i to volonterskim radom ili kroz nefinansijsku podršku lokalnih privrednika.

Prihvatljivi troškovi za sufinansiranje iz budžeta opštine Bojnik uključuju:

• troškove projektnih aktivnosti koje se sprovode na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Bojnik ili je u javnoj svojini Republike Srbije, a pravo korišćenja ima opština Bojnik ili je u javnoj svojini Republike Srbije ili opštine Bojnik a pravo korišćenja ima Mesna zajednica, troškove usluga u okviru projektnih aktivnosti,

• troškove nabavke opreme,

• troškove koji direktno proizilaze iz realizacije projekta i ostale troškove

Troškovi koji ne mogu biti finansirani iz budžeta opštine Bojnik su:

• zarade i honorari za upravljanje realizacijom projekta,

• aktivnosti koje se sprovode na zemljištu koje nije u javnoj svojini opštine Bojnik ili nije u javnoj svojini Republike Srbije sa pravom korišćenja opštine Bojnik ili nije u javnoj svojini Republike Srbije ili opštine Bojnik sa pravom korišćenja Mesne zajednica opštine Bojnik,

• projekti sa komercijalnim efektima,

• projektne aktivnosti koje su prethodne godine već bile finansirane,

• investiciona ulaganja u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukure,

• investiciona ulaganja u izgradnju i održavanje poslovnog prostora, kupovinu zemlje ili zgrada,

• aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,

• organizacija manifestacija,

• projekti čije su aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama,

• pokrivanje gubitaka ili dugovanja,

• troškovi nastali pre početka realizacije projekta (pre potpisivanja Ugovora o realizaciji) i

• aktivnosti projekta koji se već finansiraju iz drugih izvora.

Svi predloženi projekti koji ispunjavaju konkursne uslove biće rangirani.

Ukoliko bude predloženo više projekata sa teritorije jedne mesne zajednice, a ispunjavaju uslove predviđene konkursom, Opština će sufinansirati projekte uzimajući u obzir prvo kriterijum da sve mesne zajednice budu ravnomerno zastupljene.

Rešenje o izboru projekata za sufinansiranje donosi Opštinsko veće opštine Bojnik na osnovu Predloga konkursne Komisije a na osnovu koga predsednik opštine zaključuje u ime opštine Bojnik ugovor o sufinansiranju projekta sa licem koje je u podnetoj dokumentaciji označeno kao predstavnik građana.

4. Pravila javnog poziva

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neformalne grupe građana sa teritorije opštine Bojnik okupljene oko podnete inicijative-projekta, najmanje 10 potpisnika - građana, sa izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu.

Finansijsku podršku Opštine Bojnik mogu dobiti isključivo projekti koji se bave rešavanjem dela manjih problema lokalnih zajednica na teritoriji opštine Bojnik, na zemljištu koje je u javnoj svojini opštine Bojnik ili je u javnoj svojini Republike Srbije, a pravo korišćenja ima opština Bojnik ili je u javnoj svojini Republike Srbije ili opštine Bojnik a pravo korišćenja ima Mesna zajednica i koji:

• Dovode do pozitivnih vidljivih promena na području lokalne zajednice;
• Uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, nefinansijsku i finansijsku podršku lokalnih privrednika i slično);
• Neprosredno doprinose unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici;
• Imaju realan pristup u rešavanju problema lokalne zajednice;
• Na održiv način dugoročno utiču na postizanju pozitivne društvene promene.

Primeri prihvatiljivih aktivnosti:

• Uređenje parkova (izrada staza, nabavka mobilijara, nabavka sadnica)
• Uređenje dečijih igrališta (popravka postojećih igrališta, izgradnja novih igrališta, a u skladu sa trenutno važećim standardima);
• Uređenje šetališta (izrada staza, nabavka mobilijara, nabavka sadnica);
• Uređenje izletišta (izrada staza, nabavka mobilijara, nabavka sadnica);
• Uređenje neuređenih zelenih površina;
• Uređenje sportskih terena;
• Uklanjanje manjih divljih deponija;
• Uređenje prilaza za lica sa invaliditetom;
• I slične aktivnosti.

Projekti se moraju realizovati u roku od 3 meseca od dana potpisivanja ugovora.

5. Proces pronalaženja predloga projekta

Podnosilac predloga projekta (grupa građana) dostavlja sledeća dokumenta u tri primerka (jedan original i dve kopije):

• Popunjen formular za prijavu predloga projekta (može se preuzeti sa Opštinskog sajta https://boinik.rs),
• Budžet projekta (može se preuzeti sa Opštinskog sajta https://boinik.rs),
• Lista od 10 punoletnih građana potpisnika/inicijatora projekta.

Podnosilac predloga projekta (grupa građana) popunjava dokumenta na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Prijave se predaju putem pošte (preporučeno) na adresu: Opština Bojnik 16205, Trg Slobode 2, ili lično, na pisarnici Opštine Bojnik, sa nazivom "JAVNI POZIV,, Projekat trošenja sredstava poreskih obveznika" u ZATVORENOJ KOVERTI sa napomenom na prednjoj strani "NE OTVARATI PRE SASTANKA KOMISIJE"

Na zadnjoj strani zatvorene koverte obavezno napisati naziv projekta i ime i prezime osobe za kontakt.

Konkurs traje 15 dana od objavljivanja na zvaničnom sajtu Opštine Bojnik, odnosno do 11.12.2020. godine.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu mogu se dobiti od kontakt osobe Aleksandra Nastića, na broj telefona 016/821-214, lokal 125, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 časova. Pitanja i komentari se mogu postaviti i putem elektronske pošte adrese aleksandar.nastic@bojnik.org.rs.

Više informacija možete na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik