Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Bez autora
Mar 31 2020

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće u 2020. godini

Na osnovu člana 17,18,19 i 20. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje) i člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik RS", broj 16/16 i 8/17) i člana 76. Statuta opštine Malo Crniće ("Službeni glasnik opštine Malo Crniće", broj: 3/19), Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2020. godinu ("Službeni glasnik opštine Malo Crniće", broj 11/19) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće u 2020.godini, broj: 06- 15/2020-4 od 13.03.2020.godine, Opštinsko veće opštine Malo Crniće raspisuje:


Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće u 2020. godiniI NAMENA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće u 2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekta:

- proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće.

Ciljevi Konkursa:

- podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje na teritoriji opštine Malo Crniće,
- razvoj medijskog pluralizma,
- podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja,
- podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanje prava na informisanje u svim oblastima javnog života posebnih, a naročito, zaštićenih grupa.

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju građana opštine Malo Crniće u sledećim oblastima od javnog interesa:

- Privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Malo Crniće,
- Obrazovanje i nauka na teritoriji opštine Malo Crniće,
- Kultura i očuvanje kulturnog nasleđa opštine Malo Crniće,
- Mladi opštine Malo Crniće,
- Poljoprivreda i ruralni razvoj opštine Malo Crniće,
- Turizam na teritoriji opštine Malo Crniće,
- Očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Malo Crniće,
- Inkluzija osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Malo Crniće,
- Komunalne teme opštine Malo Crniće,
- Ekologija i zaštita životne sredine na teritoriji opštine Malo Crniće,
-  Bezbednost i unapređenje stanja bezbednosti na teritoriji opštine Malo Crniće,
- Afirmacija sporta i fizičke kulture u opštini Malo Crniće i
- Zdravstvena i socijalna zaštita na teritoriji opštine Malo Crniće. II

IZNOS SREDSTAVA KOJA SU OPREDELJENA ZA KONKURS

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja u 2020. godini, ukupno iznosi 1.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu iznosi 30.000,00 dinara (slovima: tridesethiljada dinara), a najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu iznosi 250.000,00 dinara (slovima: dvestapedesethiljada dinara).

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 25% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog Konkursom. Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu mogu učestvovati:

1) izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na Konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija traje do 31.12.2020.godine.

IV KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs SU:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja.

Ovaj kriterijum se bliže definiše / ocenjuje kroz:

Značaj projekta sa stanovišta:

- ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
- ostvarivanja namene konkursa;
- usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
- indentifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
- zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

- usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
- stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; 3
- merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
- razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
- stepena razvoja i finansijske održivosti projekta ( pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

Kapaciteti sa stanovišta:

- stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
- neophodnih resursa za realizaciju projekta;
- stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koji odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

- preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
- ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Ovaj kriterijum se bliže definiše/ocenjuje kroz:

- da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja Stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

- dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

1. Kadrovski potencijal i tehnička opremljenost za realizaciju projekta;
2. Iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja;
3. Dostupnost medijskih sadržaja većem broju korisnika na teritoriji opštine Malo Crniće;
4. Da je predloženi projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Malo Crniće;
5. Nagrade i priznanja.

V ROKOVI

Konkurs će biti objavljen na sajtu www.opstinamalocrnice.rs i u nedeljnom listu "Reč Naroda" Požarevac.

Rok za podnošenje prijava i projekata je 08.04.2020. godine.

Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Sekretar Komisije za medije Dušan Ivković dipl.pravnik i Opštinska uprave opštine Malo Crniće.

Učesnik Konkursa koji je podneo projekat sa nepotpunom ili neprecizno popunjenom dokumentacijom, obaveštava se da nedostatak otkloni u naknadno određenom roku.

Projekat učesnika Konkursa koji u naknadno određenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju, ne razmatra se.

Učesniku Konkursa koji nije podneo nijedan propisani dokument naveden u javnom pozivu za učešće na Konkursu, osim obrasca za prijavu, ne dostavlja se obaveštenje iz stava 4 ovog člana i njegov projekat se ne razmatra.

Projekat koji je dostavljen nakon isteka propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se. Stručna služba organa koji je raspisao konkurs sačinjava Zapisnik o ispunjenosti uslova za učešće na Konkursu, za sve pristigle projekte i dostavlja zapisnik članovima Komisije.

Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, donosi Predsednik opštine na osnovu predloga Komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Rok za donošenje rešenja je 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Organ koji je raspisao Konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i objavljuje ga na sajtu www.opstinamalocrnice.rs.

Pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, na sajtu Opštine MaloCrniće biće objavljen i predlog Komisije o raspodeli sredstava, kao i informacije za sve učesnike Konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Na osnovu rešenja o raspodeli sredstava zaključuje se ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta, a koji Stručna služba - Opštinske uprave opštine Malo Crniće dostavlja u najkraćem mogućem roku učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva.

Učesnik Konkursa kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, a najduže u roku od 8 dana od dana prijema ugovora, dostavlja potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao Konkurs.

Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi potpisan i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

VI DOKUMENTACIJA KOJU PRILAŽE PODNOSILAC PROJEKTA

Prijava na Konkurs se podnosi putem jedinstvenih obrazaca koji su objavljeni na www.opstinamalocrnice.rs :

- Obrazac 1 (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i budžet projekta),

Uz navedeni obrazac neophodno je priložiti:

1. Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduztnika u Agenciji za privredne registre - fotokopija;

2. Rešenje o upisu u Registar medija Agencije za privredne registre - fotokopija; 5

3. Ovlašćenje (dozvola) za pružanje medijske usluge saglasno zakonu koji reguliše oblast elektronskih medija - fotokopija;

4. Overenu izjavu o tehničkoj opremljenosti za realizaciju projekta;

5. Overenu izjavu odgovornog lica o broju stalno zaposlenih radnika i honorarnih saradnika;

6. Overenu izjavu da učesnik Konkursa nema izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnog i etičkih standarda;

7. Overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

8. Dokaz da račun izdavača medija koji je učenik konkursa nije u blokadi;

9. Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.);

10. Dokaz o dobijenim nagradama i priznanjima (fotokopije).

Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Malo Crniće, Ulica Bajlonijeva br. 119, 12311Malo Crniće, sa naznakom: "Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje j avnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritorij i opštine Malo Crniće u 2020. godini" ili predati lično na šalteru pisarnice Opštinske uprave opštine Malo Crniće.

Konkursni materijal se ne vraća.

VII POZIV NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENJIMA I MEDIJSKIM STRUČNJACIMA ZAINTERESOVANIM ZA RAD U KOMISIJI

Na osnovu člana 24 stav 3-5 Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", broj 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje), člana 9. i člana 21 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik RS", broj 16/16 i 8/17), Opštinsko veće opštine Malo Crniće upućuje Javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji da dostave svoje predloge za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće u 2020. godini, i uz to dostave:

- biografiju predloženog člana Komisije,
- dokaz o registraciji udruženja koje je registrovano najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

Za člana Komisije imenuje se lice koje je nezavisni stručnjak za medije ili je medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa. Rok za podnošenje predloga kandidata je 03.04.2020. godine.

Predloge dostaviti u pisanoj formi na adresu: Opština Malo Crniće, Ulica Bajlonijeva br.119 , 12311 Malo Crniće, sa naznakom: "Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće u 2020. godini - PREDLOG ZA KOMISIJU" ili predati lično na šalteru Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Malo Crniće ulica Bajlonijeva br. 119, 12311Malo Crniće.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik