Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Bez autora
Jul 14 2020

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu dve seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja...

Na osnovu člana 10. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 020- 7/2020-VII-1, od 01. jula 2020. godine, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni projekat u Republici Srbiji – Potprojekat 8 i sa Ugovorom o grantu – Regionalni stambeni program – Stambeni projekat u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i Opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 06. jula 2020. godine, raspisuje:JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 2 (DVE) SEOSKE KUĆE i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja
I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu dve seoske kuće i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja za lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Pomoć).

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 11.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.

Pomoć za kupovinu seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije, dok se paket pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja (u daljem tekstu: paket pomoći) odobrava u maksimalnom iznosu do 1.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.

Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće iz stava 3. ovog dela Javnog poziva.

Seoska kuća za koju se podnosi Prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći (u daljem tekstu: prijava) na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći (u daljem tekstu: Javni poziv), ne mora se nalaziti na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, već se može nalaziti u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

II Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći mogu da ostvare izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

– izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom ili ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava

– bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti od strane UNHCR-a.

Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

III  Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći (u daljem tekstu: podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

izbeglički status, i to:

- da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije

(NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

- da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine;

- da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

- da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;

- da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

- da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

- da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

- da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;

- da seoska kuća sa kojom podnosilac prijave konkuriše za dodelu pomoći, ispunjava kumulativno sledeće uslove:

1) da je upisana u katastru nepokretnosti na ime prodavca,

2) da je upisana u katastru nepokretnosti kao: nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izadata upotrebna dozvola ili nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata,

3) da je upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:

– upisano pravo stvarne službenosti,

– zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta,

– druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i

– zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije/ozakonjenja, da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja i da se postupak legalizacije/ozakonjenja završi najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka), (NAPOMENA: Navedena zabeležba ne smatra se teretom u postupku razmatranja prijave na Javni poziv. U skladu sa uslovima predviđenim ovim pravilnikom, ista mora biti izbrisana do donošenja Odluke.),

– zabeležbu zabrane otuđenja, koja se u skladu sa članom 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", broj 83/2018) po službenoj dužnosti upisuje za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja, pod uslovom da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije/ozakonjenja, da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja i da se postupak legalizacije/ozakonjenja završi najkasnije do donošenja Odluke (NAPOMENA: Navedena zabeležba ne smatra se teretom u postupku razmatranja prijave na Javni poziv. U skladu sa uslovima predviđenim ovim pravilnikom, ista mora biti izbrisana do donošenja Odluke.),

4) da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje,

5) da je vrednost predmetne seoske kuće, odnosno kupoprodajna cena, u granicama vrednosti koje su određene članom 3. ovog pravilnika, i to:

– u slučaju kada podnosilac prijave ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene seoske kuće sa kojom konkuriše na Javni poziv, vrednost predmetne seoske kuće ne sme preći iznos od 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije;

– ukoliko podnosilac prijave učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene seoske kuće sa kojom konkuriše na Javni poziv, vrednost predmetne seoske kuće ne sme preći iznos od 14.250 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije,

6) da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa vlasnikom (prodavcem) seoske kuće.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik