Oprema za navodnjavanje useva

Bez autora
Jul 05 2022

Konkurs za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Bor za 2022. godinu - oprema za navodnjavanje useva...

Podsticajna sredstva koriste se za: kupovinu novih mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Uslovi konkursa

Subvencionisaće se kupovina novih mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva, pri čemu će se subvencija dodeljivati u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 60% od vrednosti nabavljene opreme.

Maksimalni iznos subvencije po korisniku ograničen je na iznos do 100.000 dinara.

Prihvatljivi korisnici treba da ispune sledeće uslove:

- korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,sa aktivnim statusom,

-  korisnik mora da bude sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji g rada Bora,

- u RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura,

- imaju do 49 ha zemljišta pod žitaricama i industrijskim usevima,

- imaju do 1,99 ha zemljišta pod hmeljem,

- predmetnu investiciju ne mogu otuđiti najmanje 5 godina od datuma kupovine,

- pravo na sredstva ovog Programa korisnici mogu ostvariti podnošenjem zahteva Gradskoj upravi grada Bora - Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, preko pisarnice Eradske uprave grada Bora, nakon kupovine mašina,

- račun, odnosno plaćanje, mora biti izvršeno u 2022. godini,

- korisnik za investiciju za koju podnosi zahtev, ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ista investicija ne može biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,

- dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licima, u smislu ovog E1rograma, smatraju: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Prihvatljive investicije su:

-sistemi za navodnjavanje "kap po kap": kapajući okiteni-polidrip cevi, kapajuće trake, cevi, venturi cevi, venturi kompleti, dozatori đubriva, filteri, mrežni ulošci za filtere, disk ulošci za filtere, kapljači, zatvarači za kapljače, nosači polidripova, bužiri, zatezači, kopče, teflon trake, slavine, regulatori pritiska, vazdušni odušci, bušači cevi, manometri, ključevi za spojnice, fitinzi (niple, mufovi, kolena, laktovi, reduciri, razdelnici, holenderi, spojnice, šelne, gumice, zatvarači, završni elementi. starteri, ventili, obujmice, priključci, izvodi, produžeci),

-rezervoari za vodu,

-pumpe.

Pravo na sredstva ovog Programa korisnici mogu ostvariti podnošenjem zahteva Gradskoj upravi grada Bora - Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, preko pisarnice Gradske uprave grada Bora, nakon kupovine mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje, u periodu od 11.07.2022.-22.07.2022. godine, tokom radnog vremena (07:00 - 15:00 časova), pri čemu se podnosi sledeća dokumentacija u zatvorenoj koverti, sa imenom i prezimenom i adresom podnosioca zahteva i naznakom "Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, za Konkurs - nove mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva, - ne otvaraj-".

Više informacija možete pronaći na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik