Solarni paneli na mreži u jednom koraku za 20 dana

Bez autora
Jul 05 2022

Državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije Jovanka Atanacković izjavila je danas da su građani i privreda godinama unazad bili zainteresovani za to da sami proizvode energiju koju troše, ali da to nije bilo izvodljivo, jer je postojeći pravni okvir bio suviše komplikovan.

Atanacković je u izjavi za javnost navela da su, izmenama propisa, stvoreni uslovi da i građani i komercijalni kupci postanu aktivni učesnici u procesu energetske tranzicije, odnosno da postanu proizvođači zelene energije postavljanjem solarnih panela.

Ona je rekla da je kupac-proizvođač nova kategorija učesnika na tržištu električne energije, koja je u Republici Srbiji prvi put uvedena Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE).

Prema njenim rečima, to je krajnji kupac koji ima pravo da priključi postrojenje koje koristi za potrebe sopstvene potrošnje, a da višak proizvodnje preda u distributivnu mrežu.

Državna sekretarka je objasnila da je Zakonom o korišćenju OIE i izmenama podzakonskih akata, procedura sticanja statusa kupca proizvođača bitno pojednostavljena.

Atanacković je napomenula da umesto nekadašnjih više od 20 koraka, za koje je bilo potrebno više od godinu dana, danas je za stavljanje solarnih panela na mrežu, uz ispravnu dokumentaciju i prethodno pravilno povezivanje, potrebno oko 20 dana.

Ona je najavila da će Ministarstvo zajedno sa energetskim subjektima nastaviti da radi na tome da se taj rok dodatno skrati do kraja godine, sa ciljem da se čitava procedura može završiti u roku od pet dana, elektronski.

Državna sekretarka je podsetila na to da je u postupku prema ranijim propisima bilo potrebno izraditi idejno rešenje, pribaviti uslove za projektovanje i priključenje u Elektrodistribuciji, lokacijske uslove, izraditi projekat za građevinsku dozvolu i dobiti rešenja o odobrenju izvođenja radova ili građevinske dozvole, tehnički pregled, upotrebnu dozvolu i druga odobrenja,.

Danas ništa od toga nije potrebno, već je sve pojednostavljeno i u skladu sa novom regulativom, građani grade solarno postrojenje na sopstvenom objektu samo uz obavezu pribavljanja izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima, rekla je državna sekretarka.

Atanacković je pojasnila da nakon postavljanja solarnih panela, licencirani inženjer pregleda instalacije, i daje izjavu da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima, a zatim se građanin obraća snabdevaču radi zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa EPS snabdevanjem.

Ona je ukazala na to da po zaključenju ugovora, snabdevač bez odlaganja obaveštava Elektodistribuciju d.o.o. o zaključenom ugovoru i u roku od pet dana operator sistema je dužan da pristupi povezivanju solarnih panela na sistem.

Kada dođu ovlašćena lica Elektrodistribucije, građani su dužni da na licu mesta dostave izjavu odgovornog izvođača radova da je ugradnja izvršena u skladu sa tehničkim pravilima struke. Pošto se uvere u to da je ugradnja, naročito priprema mernog mesta ispravna, ovlašćena lica vrše povezivanje na mrežu i upisuje kupca-proizvođača u registar, dodala je ona.

Državna sekretarka je istakla da je rezultat pojednostavljene procedure da do 4. jula imamo 64 fizička i osam pravnih lica upisano u registar kupaca-proizvođača, a ukupna instalisana snaga kojom raspolažu svi kupci-proizvođači iznosi 2,15 megavata.

Takođe, prema podacima JP EPS Snabdevanje i Elektrodistribucije Srbije podneti su zahtevi za zaključenje ugovora i priključenje još 25 megavata, izjavila je državna sekretarka.

Atanacković je rekla da Ministarstvo rudarstva i energetike nastavlja da radi na iznalaženju mogućnosti kako bi račun za kupca proizvođača bio još manji, pa je u tom smislu, angažovana Svetska banka koja priprema analizu nacionalnog regulatornog okvira za sistem naplate računa za kupca-proizvođača.

Nakon završene analize biće predložene mere kako bi se računi dodatno smanjili, naglasila je Atanacković.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik