Dodela podsticajnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge

Bez autora
Mar 24 2020

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2020. godini na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja

Na osnovu člana 12. Zakona o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/15), čl.46. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr zakon, 101/16 - dr zakon i 47/18), Odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2020. godinu ("Službeni list opštine Vrnjačka Banja"‘, broj 41/19), člana 40. Statuta opštine Vrnjačka Banja ("Sl.list opštine Vrnjačna Banja", br. 12/2019), dopisa Odseka za budžet i finansije br.400- 159/20 od 21.01.2020. godine i Odluke o utvrđivanju programa podrške sprovođenju mera ravnsmernog razvoja opštine kroz podsticajna sredstva za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2020. godini na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, koju je usvojila Skupština opštine Vrnjačka Banja br.400-240/20 od 29.01.2020. godine, na 30. sednici održanoj dana 29.01.2020. godine, predsednik Opštine Vrnjačka banja raspisuje:


Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2020. godini na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja


Za realizaciju Odluke o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog razvoja opštine kroz podsticajna sredstva za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2020. godini na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, precizirani su određeni kriterijumu i uslovi, a opredeljena su sredstva u ukupnoj vrednosti od 7.500.000,00 dinara.

Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs

1. Zemljoradničke i ioljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2019. i 2020. godine ( u daljem tekstu: novoformirane zadruge);

2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2018. godine ( u daljem tekstu: stare zadruge).

Finansijski okvir

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za ovu vrstu podsticajnih sredstava u 2020. godini je 7.500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava. Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine imovinu zadruge u zadružnoj svojini. Zadruge koje su stekle pravo svojine na dobrima koja su pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava, ne mogu ista otuđiti u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava ne mogu biti predmet hipoteke ili zaloge radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz Ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Zadruge moraju da izvrše zadružnu reviziju godinu dana od dodele bespovratnih sredstava ovog Programa.

Cilj

Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga, kao i kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ravnomerniju raspodilu dohotka i povećanje ekonomskih mogućnosti u sklopu ravnomernog razvoja OPŠTIR e.

Realizacijom Programa se unapređuje zadružni sistem i povećava konkurentnost, ali se obuhvata i aspekt društvenih i socijalnih promena u kojima su zadruge značajan akter. Razvoj sopstvenih proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta zadruga u preradi mleka i mesa, voća i povrća, industrijskog bilja i sl. je preduslov kojim bi se omogućilo da se one ravnopravno uključe u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare reglizacijom ovog Programa su:

1. Osnivanje zadruga u sredinama gde one ne postoje ili su u prethodnom periodu ugašene;
2. Unapređenje sirovinske baze za povećanje proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća i drugih biljnih proizvoda;
3. Inoviranje i tehničko - tehnološko opremanje zadruge;
4. Podsticanje međuzadružne saradnje i veći uticaj na lokalnu sredinu, kao i briga o ljudskim resursima;
5. Rast konkurentnosti zadruga korišćenjem novih tehnologija i naučnih znanja;
6. Korišćenje raspoloživih lokalnih resursa u funkciji ukupnog razvoja:
7. Usporavanje procesa migracija.

Namena

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje projektnih aktivnosti za:

1. Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada, kao i opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

2. Nabavku opreme za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

3. Nabavku opreme za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;

4. Nabavku mehanizacije i opreme za skladištenje i preradu žitarica;

5. Nabavku opreme za pčelarstvo;

6. Nabavku fizičke imovine u cilju poboljšanja uslova poslovanja zadruge i poljoprivrednih gazdinstava članova zadruge;

7. Investicije za izgradnju koja obuhvata građenje, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju objekata (u skladu sa Zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja) za: čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, žitarica, za smeštaj životinja, objekata za skladištenje stajnjaka.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1. Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;
2. Plaćanje putem kompenzacije i cesije;
3. Novčane kazne i troškove parničnog postupka;
4. Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika, jemstva i slično;
5. Konsultantske i marketinške usluge;
6. Pokrivanje troškova premera i geodetskih snimanja;
7. Pokrivanje troškova po osnovu Ugovora sa nadzornim zrganom;
8. Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na <onkurs;
9. Troškove garancija i polise osiguranja;
10. Troškove prevoza, montaže i drugih operativnih troškova;
11. Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;
12. Prometa između ps vezanih lica i troškovi doprinosa u naturi (sopstveni rad i materijal);
13. Trajna obrtna sredstva;
14. Troškove carine, uvoza i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnsh ti od državnih institucija i javnih preduzeća;
15. Troškove zakupa i lizinga;
16. Troškove amortizacije i održavanja;
17. Troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;
18. Troškovi nabavke predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije; asignacije ili ia drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
19. Troškove overe Ukzvora kod javnog beležnika. Uslovi za učešće zadruga na konkursu

Kriterijumi
 
1. Da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama ("Službeni glasnrk RS", br. 112/2015/)
2. Da je zadruga izvršila redovnu zadružnu reviziju ako je radila u 2018. godini.
3. Da za iste namene zadruga nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstava koja potiču iz budžeta Republike Srbije.
4. Da je zadruga izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda za 2019. godinu.
5. Da je zadruga registrovana u Agenciji za privredne registre.
6. Da zadruga ima registrovani tekući račun kod poslovne banke preko koje obavlja svoje poslsvanje.
7. Da zadruzi nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.
8. Da račun zadruge nije u blokadi od 01.01.2020. godine.
9.  Da nad zadrugom nije je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.
10. Da direktor zadruge nije krivično osuđivan, kao i da se protiv njega ne vodi istražni postupak za krivična dela protiv privrede.
11. Da je zadruga namenski koristila sredstva po konkursima, odnosno Ugovorima o odobrenim podsticajnim sredstvima za ugovoreni period trajanja, na osnovu pozitivnog izveštaja Komisije.

Dokumenacija za prijavu

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja prijave na Konkurs (u daljem tekstu: prijava):

1. Obrazac prijave - pečatiran i potpisan od strane direktora zadruge.

2. Predračun koji sadrži detaljnu tehničku specifikaciju, datum izdavanja predračuna, iznos iskazan u dinarima sa obračunatim PDV-om, kao i memorandum izdavaoca predračuna (za zadruge koje planiraju nabavku mašine, objekata i opreme a obavljanje delatnosti).

3. Izjavu overenu od strane nadležnog organa da će iz odobrenih sredstava izvršiti nabavku opreme, mašina, stočnog fonda, sadnog materijala...itd, u cilju realizacije zajedničkih poslova sa članovima zadruge, pri čemu su nabavljena dobra vlasništvo zadruge, saglasno Ugovoru sa članovima zadruge odnosno Programu korišćenja budžetskih sredstava za podsticaje do povraćaja novčanih sredstavl zadruge.

4. Diploma o stručnoj spremi direktora zadruge.

5. Potvrda nadležnih institucija da direktor zadrugs nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi istražni postupak za krivična deaa protiv privrede.

6. Popisna lista osnovnih sredstava na dan 31. decembar 2019. godine za zadruge, osnovane pre 31.12.2019. godine.

7. Overene fotokopije Ugovora kojima se uređuje zakup i korišćenje nepokretnosti, opreme, postrojenja i bioloških sredstava (osnovno stado i višegodišnji zasadi) koje nisu u vlasništvu zadruge, ukoliko su isti zaključeni (važenje Ugovora o zakupu najmanje pet godina), ukoliko ima ugovorene zakupe, u protivnom dostavlja izjašnjenje o istom.

8. Original izvod iz lista nepokretnosti za nepokretnosti koje su u vlasništvu zadruge (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva), ukoliko zadruga poseduje nepokretnosti, u protivnom dostavlja izjašnjenje o istom.

9. Izvod strukture biljne proizvodnje ili registra stočnog fonda članova zadruge, ukoliko je ista u funkciji obavljanja delatnosti zadruge (izdata od strane Uprave za trezor, posle 31.03.2020. godine) u protivnom dostavlja izjašnjenje o istom.

10. Overeni Ugovor o pravima i obavezama između zadruge i kooperanata, ukoliko zadruga posluje sa kooperantima (ako zadruga posluje sa kooperantima iz različitih oblasti proizvodnje, potrebni su ugovori koji su u vezi sa namenom opreme za koju se konkuriše), u protivnom dostavlja izjašnjenje o istom.
 
11. Original potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je zadruga izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz 2019. godine, za zadruge registrovane pre 31.12.2019. godine, zaključno sa datumom objavljivanja Konkursa.

12. Overena izjava direktora zadruge pod krivičnom i materijalnom odgovornošću u kojoj navodi da zadruga za iste namene nije koristila i nije u postupku odobravanja podsticajnih sredstava koja potiču iz budžeta Republike Srbije.

I. Prijava na obavezno socijalno osiguranje, overena pečatom i potpisom direktora zadruge (obrazac M), ukoliko zadruga ima zaposlena lica na neodređeno vreme, u protivnom dostavlja izjašnjenje o istom.

14. Projektno tehnička dokumentacija za objekat i opremu, ukoliko je predmet konkursa, u protivnom dostavlja izjašnjenje o istom.

15. Program realizacije sredstava podrške u periodu od 5 godina.

16. Pravilnik sa kriterijumima za korišćenje podsticajnih sredstava koja se dodeljuju zadruzi.

17. Potvrda o namenskom korišćenju utrošenih sredstava ukoliko je u prethodnoj godini bio korisnik sredstava po osnovu Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog razvoja opštine kroz podsticajna sredstva za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

18. Pozitivan izveštaj Komisije da je zadruga namenskm koristila sredstva po konkursima, odnosno Ugovorima iz prethodnog perioda o odobrenim podsticajnim sredstvima za ceo ugovoreni period trajanja.

Komisija u fazi pregleda konkursne dokumentacije može zatražiti i druge dokaze, ukoliko smatra da su isti potrebni.

Izbor prijava

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija koju posebnim Rešenjem obrazuje predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Komisija proverava formalnu ispravnost dokumenata, utvrđuje ispunjenost uslova i kriterijuma propisanih Programom.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi predsednik opštine, na predlog Komisije za proveru ispunjenosti uslova za dodelu sredstava po konkursu za zadruge, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, do utroška sredstava predviđenih budžetom opštine za realizaciju navedenog Programa.

Predsednik opštine zaključuje Ugovor sa direktorom zadruge, kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Dodatni kriterijumi na osnovu kojih će Komisija utvrđivati predloge:

1. Stepen obrazovanjg. direktora zadruge.
2. Broj članova zadruge.
3. Zadružna imovina ili Ugovor o zakupu.
4. Ocena održivosti investicije.
5. Učešće zadruge solstvenim sredstvima u realizaciji projekta.
6. Rezultati poslovanja zadruge.

Ugovor o dodeli podsticajnih sredstava

Na osnovu predloga Komisije o prihvatljivosti prijave koja je dospela po objavljenom konkursu, predsednik opštine Vrnjačka Banja zaključuje Ugovor sa direktorom zadruge, kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava.

Zadruge kojima su sredstva odobrena, a nisu potpisale Ugovor, smatraće se da su odustale od dodeljenih sredstava.
 
Zadruga prilikom potpisivanja Ugovora prilaže: blanko solo menicu i menično ovlašćenje, kao sredstvo obezbeđenja u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza. Ugovor u prilogu sadrži detaljnu specifikaciju opreme i mehanizacije, reproduktivnog i sadnog materijala, za koje se dodeljuju bespovratna sredstva. Zadruge kojima su dodeljena bespovratna sredstva se strogo pridržavaju specifikacije iz Ugovora, prilikom nabavljanja navedenih stvari.

Isplata sredstava se vrši nakon potpisivanja Ugovora, u roku određenim ugovorom. Projekat za koji su odobrena bespovratna sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njegovom realizacijom, zadruga završava do 31.12.2020. godine.

Praćenje realizacije aktivnosti i izvršenje Ugovora

Komisija će sprovesti kontrolu svih projektnih aktivnosti zadruge, nakon isteka roka. Ako se u postupku kontrole utvrdi nenamensko korišćenje bespovratnih sredstava, kao i nepravllnosti u vezi sa nabavkom dobara i drugim projektnim aktivnostima ili se utvrdi da je zadruga prilikom nabavke dobara odstupila bez saglasnosti Komisije, specifikacije iz Ugovora, predsednik opštine Vrnjačka Banja raskida Ugovor, a zadruga vraća iznos bespovratnih sredstava u budžet opštine Vrnjačka Banja u roku od 15 dana, od dana utvrđenog osnova od strane Komisije za nenamensko trošenje sredstava i druge nepravilnosti.

U cilju praćenja korišćenja bespovratnih sredstava, zadruga će Komisiji omogućiti periodičnu neposrednu kontrolu realizacije projekta, kao i uvid u finansijsku i drugu dokumentaciju vezanu za predmetnu investiciju.

Zadruga u toku godine, odnosno najkasnije do 31.12.2020. godine, dostavlja Izveštaj o realizaciji projekta za koji su dodeljena bespovratna sredstva.

Neutrošena sredstva zadruga vraća u budžet opštine Vrnjačka Banja, najkasnije nakon isteka ugovornog roka za realizaciju.

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom, u jednom primerku, dostavlja se putem pošte kao preporučena pošiljka, uz napomenu "Prijava za Konkurs - sredstva za podsticaje zadrugama u 2020. godini u opštini Vrnjačka Banja", sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, poslati na adresu: Opština Vrnjačka Banja, Komisija za dodelu podsticajnih sredstava Kruševačka 17, 36210 Vrnjačka Banja

Prijave se dostavljaju u vremenskom periodu od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Dodatne informacije

Program, Konkurs i Obrazac prijave se mogu preuzetn elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici opštine Vrnjačka Banja, kao i u kancelariji br.64 u objektu Opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na telefon broj: 036/601-206.

Više informacija pronađite na sajtu www.grantovi.com.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik