Javno preduzeće „Putevi Srbije“

Bez autora
Sep 25 2020

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upućuje poziv za dostavljanje ponuda...

Na osnovu člana 57. stav 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
                                    

Javno preduzeće „Putevi Srbije“
Bulevar kralјa Aleksandra 282
11000 Beograd

upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA


Naziv naručioca: Javno preduzeće „Putevi Srbije“

Adresa naručioca: Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra 282

Internet stranica naručioca: www.putevi-srbije.rs

Vrsta naručioca: javno preduzeće

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni

Predmet javne nabavke: dobara - Nabavka opreme za kolektovanje, obradu i arhiviranje, (oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 39132000 Sistemi za arhiviranje spisa)

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:  Izbor najpovolјnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena ukupna cena bez PDV-a“ .

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu ukupnu cenu, kao najpovolјnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio nižu ponuđenu cenu Sistema za arhiviranje podataka Tip 1.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se preuzima u skladu sa odredbama člana 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, odnosno sa Portala javnih nabavki ili sa internet stranica naručioca: www.putevi-srbije.rs.

Način podnošenja ponuda i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Javno preduzeće „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, Bulevar kralјa Aleksandra broj 282, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – Nabavka opreme za kolektovanje, obradu i arhiviranje, JN br. 52/2020 – NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primlјena od strane naručioca do ponedelјka 26. oktobra 2020. godine do 09,30 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda izvršiće komisija JP «Putevi Srbije» dana 26. oktobra 2020. godine u 10,00 časova u prostorijama  JP «Putevi Srbije» u Beogradu, Bulevar kralјa Aleksandra broj 282 u sali na prvom spratu.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Ovlašćeni predstavnici ponuđača moraju komisiji podneti pismenu punomoć za zastupanje ponuđača u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Informacije u vezi sa predmetnom javnom nabavkom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 14,00 časova na telefon 011/30-40-687, Odelјenje za javne nabavke i ugovore, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik