Institut za rehabilitaciju Beograd

Bez autora
Jul 10 2020

Institut za rehabilitaciju Beograd upućuje poziv za dostavljanje ponuda...

Na osnovu člana 55 stav 1 tačka 2 u vezi člana 60. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl. Glasnik RS“ br.124/2012, 14/15 i 68/15)


Institut za rehabilitaciju
ul. Sokobanjska 17
11000 Beograd

upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA
Javna nabavka male vrednosti dobara JN 28/20 Oprema za klimatizaciju1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Institut za rehabilitaciju, ul. Sokobanjska 17, 11000 Beograd www.rehabilitacija.com.

2. Vrsta naručioca: Zdravstvo

3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti;

Opis predemeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Oprema za klimatizaciju; ORN: 39717200-3 uređaji za klimatizaciju

4. Broj partija: 0 (nula)

Nabavka se vrši radi zaklјučivanja ugovora o javnoj nabavci u cilјu snabdevanja opremom za klimatizaciju.

5. Posebna napomena: Ugovor za ovu javnu nabavku nije rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposoblјavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje invalidnih lica.

6. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti kod Naručioca ili na internet adresi naručioca: www.rehabilitacija.com, kao i na Portalu Uprave javnih nabavki.

Podatke o poreskim obavezama ponuđači mogu dobiti u nadležnoj Poreskoj upravi www.poreskauprava.gov.rs, Poreska uprava, Centrala, ul. Save Maškovića 3-5, 11000 Beograd.

Podatke o zaštiti životne sredine ponuđači mogu dobiti u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS: www.merz.gov.rs, ul. Nemanjina 22 - 26, Beograd.

Podatke o zaštiti na radu i zaštiti invalida rada ponuđači mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošlјavanja i socijalne politike: www.minrzs.gov.rs, ul. Nemanjina 22-26 i u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje: www.nsz.gov.rs, ul. Kralјa Milutina 8, Beograd.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponude se dostavlјaju obavezno u pismenom obliku, zatvorene i zaštićene od neovlašćenog otvaranja, neposredno ili putem pošte, na adresu Naručioca – Institut za rehabilitaciju, organizacioni deo Selters ul. Kralјa Petra I br. 335, 11400 Mladenovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA „JN 28/20 Oprema za klimatizaciju OTVORITI KOMISIJSKI.“

Na poleđini koverte, ponuđač upisuje svoje podatke i ime lica za kontakt, kao i broj telefona.

Rok za dostavlјanje ponuda je 17.07.2020. godine do 12,00 časova, saglasno čl. 95. ZJN.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se izvršiti javno, dana 17.07.2020. godine u 12:15 časova, u prostorijama Naručioca, na adresi Ul. Kralјa Petra I br. 335, 11400 Mladenovac - Upravna zgrada.

8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Pre početka otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača, koji žele da učestvuju u postupku otvaranja, dužni su da predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

9. Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora, Naručilac će doneti u roku do 10 dana od dana otvaranja ponuda

10. Kontakt: E-mail adresa: seltersbanja.pravnasl@gmail.com faks: 011/8236-431 radnim danom u vremenu od 07:00 – 15:00 č. Radno vreme pisarnice je svakog radnog dana u vremenu od 07:00 – 15:00 č.

11. Ostale informacije: Ponuda se podnosi na srpskom jeziku. Ponuda sa varijantama nije dozvolјena. Plaćanje je u dinarima. Nije dozvolјen avans. Plaćanje će se vršiti po isporučenim dobrima, po ispostavlјenoj fakturi u roku do 30 dana. Nabavka se finansira iz planiranih sredstava u budžetu Naručioca za 2020. godinu, a u skladu sa Planom nabavki Naručioca br 01- 101-7/20 od 31.01.2020.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik