JKP „Vodokanal“ Sombor

Bez autora
Dec 04 2020

JKP „Vodokanal“ Sombor upućuje poziv za dostavljanje ponuda...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj: 02-37/39-2020-JNMV20/1 od 26.06.2020. godine,


JKP „Vodokanal“
Belog Goluba br.5
25000 Sombor

upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA U POSTUPKU  JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI


1. Za javnu nabavku - Dobra – Olovni akumulatori  - ORN: 31431000 – olovni akumulatori.

2. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.

3. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.

4. Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačem/podizvođačima, kao i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

5. Kriterijum za dodelu ugovora je: Najniža ponuđena cena.

U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu najnižu cenu izabraće se ponuđač koji je ponudio kraći rok isporuke dobara, a ukoliko je i ovaj uslov identičan izabraće se ponuđač koji je  ponudio duži rok plaćanja.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba.

Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu isti rok isporuke dobara i isti rok plaćanja.

Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir.

Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodelјen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

6. Konkursna dokumentacija se može preuzeti: elektronskim putem sa internet stranice naručioca www.vodokanal.co.rs i sa Portala javnih nabavki.

7. Ponude se mogu podneti neposredno:

- u poslovnim prostorijama naručioca u ulici Belog Goluba br. 5 u Somboru, kancelarija 5 na prvom spratu. 

- putem pošte na adresu JKP „VODOKANAL“ Belog Goluba br.5, 25000 Sombor.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku br. 02-37/39-2020-JNMV20 – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i broj telefona kontakt osobe.

8. Rok za podnošenje ponude je: 15.12.2020. godine do 1030 časova, bez obzira na način dostave. Blagovremenom ponudom smatra se ponuda  primlјena od  strane naručioca do datuma i časa određenog  u  Pozivu za podnošenje ponuda.

9. Otvaranje ponuda je javno o obaviće se dana 15.12.2020. godine u 1100 časova , u prostorijama naručioca u ulici Belog Goluba br.5 u Somboru u kancelariji 5 na prvom spratu.

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponude:

Otvaranje ponuda je javno. Samo ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranja ponuda. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, obavezni su da podnesu ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

11. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

12. Lice za kontakt:

Zainteresovano lice može u pisanom obliku po članu 63. stav 2. tražiti od naručioca dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda na adresu Naručioca: JKP „Vodokanal“ Sombor, Belog Goluba br. 5, za formalno pravna pitanja - Ozren Kovačić sekretar@vodokanal.co.rs i za tehnička pitanja Maja Živković Bulović maja.b@vodokanal.co.rs radnim danom od 7ºº do 15ºº časova, sa naznakom - nazivom  predmetne nabavke.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik