Opšta bolnica Paraćin

Bez autora
Mar 31 2020

Opšta bolnica Paraćin upućuje poziv za dostavljanje ponuda...

Na osnovu člana 55.stav 1.tačka 2), člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Opšta bolnica Paraćin
ul.Majora Marka br.12
35250 Paraćin

upućuje:

POZIV

za podnošenje ponuda za javnu nabavku MALE VREDNOSTI br.45/2020 dobara Uniforme i peškiri
objavlјeno na Portalu javnih nabavki 30.03.2020.godine


1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:Opšta bolnica Paraćin, ul.Majora Marka br.12. Internet stranica naručioca: www.obparacin.rs.

2. Vrsta naručioca: Javna služba/ zdravstvena ustanova/ Opšta bolnica Paraćin.

3. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

4. Opis predmeta nabavke, naziv iz opšteg rečnika nabavke:

Predmet javne nabavke su dobra/ Uniforme i peškiri za potrebe Opšte bolnice Paraćin, za period od 12 meseci.

Oznaka iz opšte rečnika nabavki: /39500000/ tkanine od tekstila i srodni proizvodi.

5. Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija: Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

6. Ukupna procenjena vrednost nabavke: 166.666,67 dinara bez obračunatog PDV-a.

7. Kriterijumi za dodelu ugovora je ''najniža ponuđena cena''.

8.  Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa, gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, Opšte bolnice Paraćin, u Paraćinu, ul. Majora Marka br.12, i to od dana objavlјivanja poziva i konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca www.obparacin.rs.

Ponuda i ostala prateća dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ZJN.

9.  Način podnošenja ponude i rok:

Ponude se dostavlјaju do 09.04.2020.godine do 10,00 časova u zatvorenoj koverti ( putem preporučene pošte, ili lično) na adresu naručioca: Opšta bolnica Paraćin Ul. Majora Marka 12, 35 250 Paraćin sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – Uniforme i peškiri JN br.45/2020- NE OTVARATI”. Na poleđini koverte ponuđač navodi svoj puni naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Blagovremene ponude prispele naručiocu smatraju se ponude koje su pristigle naručiocu do navedenog roka, najkasnije do 09.04.2020.godine do 10,00 časova.
 
10.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana 09.04.2020.godine u 1030 časova u prostorijama naručioca u Paraćinu u ul. Majora Marka br.12 zgrada zdravstva br.1, u ul. Majora Marka br.12 zadnji sprat levo (drugi sprat), u Pravnoj službi.

11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku otvaranja ponuda, moraju imati ovlašćenje za prisustvo otvaranju ponuda, koje je potpisano od strane ovlašćenog lica, zavedeno i overeno od strane ponuđača. Neblagovremene ponude neće se razmatrati već će se neotvorene uz povratnicu vratiti ponuđaču.

12.  Rok za donošenje odluke:

Rok u kome će Naručilac doneti odluku o dodeli ugovora je do 10 dana od dana javnog otvaranja ponude.

Naručilac će Odluku o dodeli ugovora objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac će zaklјučiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

13.  Lice za kontakt: Ivana Mirčić Mladenović, dipl.pravnik, tel:035-815-51-05 i Zoran Mišković, ekonomista, tel.035-815-51-04 ili 063-107-90-12.

Naručilac zadržava pravo raskida ugovora i pre isteka roka u realizaciji istog, ukoliko se ranije sprovede postupak centralizovane nabavke dobra/ tekstilnog materijala za potrebe zdravstvenih ustanova u RS.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik