Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"

Bez autora
Sep 27 2021

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" upućuje poziv za podnošenje ponuda...

Rezervni delovi za pumpe - TENT A Partija 1 Delovi za pumpe Halberg - TENT A Partija 2 Delovi za kondenz, napojne pumpe i buster pumpe Sulzer Partija 3 Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda KSB - TENT-A Partija 4 Delovi za pumpe tehničke rashlade, slivne pumpe, kondenz, napojne i ostale pumpe u turbo postrojenju TENT-A Partija 5 Delovi cirkulacionih pumpi Jastrebac TENT A
Odeljak I: Sektorski naručilac

I.1) Naziv i adrese (molimo navedite sve sektorske naručioce odgovorne za postupak)

Naziv: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije"
Poreski identifikacioni broj (PIB): 103920327
Adresa: Balkanska 13
Mesto: Beograd NSTJ oznaka: RS Poštanski broj: 11000 Država: Srbija
Osoba za kontakt: Nataša Matić
Telefon: +381 112056907
Elektronska pošta: matic.natasa@eps.rs
Faks: +381 118755500
Internet stranica(-e):
Glavna stranica: http://www.eps.rs/
Stranica profila naručioca: http://www.eps.rs/cir/tent

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Dodatne informacije dostupne su na gore pomenutoj adresi
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
pristup tim alatima i uređajima omogućen je na:

I.6) Osnovna delatnost

energije

Električna energija

autobusa

Druga delatnost:

Odeljak II: Predmet

II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Rezervni delovi za pumpe - TENT A Referentni broj: JN/3000/0484/2021 (1279/2021)

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 42124000 - Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora

Dodatna CPV oznaka:

II.1.3) Vrsta predmeta nabavke

Dobra

II.1.4) Kratak opis:

Rezervni delovi za pumpe - TENT A

Partija 1 Delovi za pumpe Halberg - TENT A

Partija 2 Delovi za kondenz, napojne pumpe i buster pumpe Sulzer

Partija 3 Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda KSB - TENT-A

Partija 4 Delovi za pumpe tehničke rashlade, slivne pumpe, kondenz, napojne i ostale pumpe u turbo postrojenju TENT-A

Partija 5 Delovi cirkulacionih pumpi Jastrebac TENT A

II.1.6) Podaci o partijama

Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija

da

Mogućnost podnošenja ponude za sve partije

Maksimalan broj partija koje mogu biti dodeljene jednom ponuđaču: 5

II.2) Opis

II.2.1) Naziv: Delovi za pumpe Halberg - TENT A

Partija broj: 1

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a

Dodatna CPV oznaka:

42124000 - Delovi pumpi, kompresora, mašina motora

II.2.3) Mesto izvršenja

NSTJ oznaka: RS110

Glavno mesto izvršenja radova isporuke dobara pružanja usluga:

Ogranak TENT, Lokacija TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog br. 44, 11500 Obrenovac.

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra usluga naznaka o potrebama i zahtevima; samo za dobra – navesti da li se traže ponude u svrhu kupovine, zakupa, lizinga dobara kupovine na rate bilo kakve kombinacije navedenog)

Rezervni delovi za pumpe - TENT A

Partija 1 Delovi za pumpe Halberg - TENT A

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Cena – Ponder:

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma sistema dinamične nabavke

Trajanje u mesecima: 6

Početak:

Ovaj ugovor podložan je produženju

da

Opis produženja:

Kupac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama čl.156-161 Zakona da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke.

Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj: /

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene

ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije

da

Opis opcija:

Kupac može da dozvoli promenu bitnih elemenata ugovora u skladu sa odredbama člana 156 ZJN, iz sledećih objektivnih razloga:

- usled dejstva više sile
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa
- usled mera državnih organa
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa, podzakonskih i drugih pravnih akata
- druge objektivne okolnosti nastale u toku izvršenja Ugovora koje nisu krivica Prodavca.
- postupanje trećih lica bez krivice Ugovornih strana

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije

Nabavka je povezana sa projektom i/programom finansiranim iz fondova Evropske unije

ne

II.2.1) Naziv: Delovi za kondenz, napojne pumpe i buster pumpe Sulzer

Partija broj: 2

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a

Dodatna CPV oznaka: 42124000 - Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora

II.2.3) Mesto izvršenja

NSTJ oznaka: RS110

Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga: Ogranak TENT, Lokacija TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog br. 44, 11500 Obrenovac.

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima; samo za dobra – navesti da li se traže ponude u svrhu kupovine, zakupa, lizinga dobara ili kupovine na rate ili bilo kakve kombinacije navedenog)

Rezervni delovi za pumpe - TENT A Partija 2 Delovi za kondenz, napojne pumpe i buster pumpe Sulzer

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Cena – Ponder:

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke

Trajanje u danima: 210

ili Početak:

Ovaj ugovor podložan je produženju

da

Opis produženja: Kupac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama čl.156-161 Zakona da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke

Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj: /

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene

ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije

da

Opis opcija:

Kupac može da dozvoli promenu bitnih elemenata ugovora u skladu sa odredbama člana 156 ZJN, iz sledećih objektivnih razloga:

- usled dejstva više sile
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa
- usled mera državnih organa
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa, podzakonskih i drugih pravnih akata
- druge objektivne okolnosti nastale u toku izvršenja Ugovora koje nisu krivica Prodavca.
- postupanje trećih lica bez krivice Ugovornih strana

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije

Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije

ne

II.2.1) Naziv: Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda KSB - TENT-A

Partija broj: 3

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a

Dodatna CPV oznaka: 42124000 - Delovi pumpi, kompresora, mašina motora

II.2.3) Mesto izvršenja

NSTJ oznaka: RS110

Glavno mesto izvršenja radova isporuke dobara pružanja usluga:

Ogranak TENT, Lokacija TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog br. 44, 11500 Obrenovac.

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra usluga naznaka o potrebama i zahtevima; samo za dobra – navesti da li se traže ponude u svrhu kupovine, zakupa, lizinga dobara kupovine na rate bilo kakve kombinacije navedenog)

Rezervni delovi za pumpe - TENT A Partija 3 Delovi za slivne pumpe, pumpe tehničke rashlade i pumpe za postrojenje zauljenih voda KSB - TENT-A

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Cena – Ponder:

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma sistema dinamične nabavke

Trajanje u mesecima: 18

Početak:

Ovaj ugovor podložan je produženju

da

Opis produženja: Kupac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama čl.156-161 Zakona da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke

Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj: /

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene

ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije

da

Opis opcija: Kupac može da dozvoli promenu bitnih elemenata ugovora u skladu sa odredbama člana 156 ZJN, iz sledećih objektivnih razloga:

- usled dejstva više sile
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa
- usled mera državnih organa
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa, podzakonskih i drugih pravnih akata
- druge objektivne okolnosti nastale u toku izvršenja Ugovora koje nisu krivica Prodavca.
- postupanje trećih lica bez krivice Ugovornih strana

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije

Nabavka je povezana sa projektom i/programom finansiranim iz fondova Evropske unije

ne

II.2.1) Naziv: Delovi za pumpe tehničke rashlade, slivne pumpe, kondenz,

napojne i ostale pumpe u turbo postrojenju TENT-A

Partija broj: 4

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a

Dodatna CPV oznaka:

42124000 - Delovi pumpi, kompresora, mašina motora

II.2.3) Mesto izvršenja

NSTJ oznaka: RS110

Glavno mesto izvršenja radova isporuke dobara pružanja usluga: Ogranak TENT, Lokacija TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog br. 44, 11500 Obrenovac

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra usluga naznaka o potrebama i zahtevima; samo za dobra – navesti da li se traže ponude u svrhu kupovine, zakupa, lizinga dobara kupovine na rate bilo kakve kombinacije navedenog)

Rezervni delovi za pumpe - TENT A Partija 4 za pumpe tehničke rashlade, slivne pumpe, kondenz, napojne i ostale pumpe u turbo postrojenju TENT-A

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Cena – Ponder:

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma sistema dinamične nabavke

Trajanje u mesecima: 3

Početak:

Ovaj ugovor podložan je produženju

da

Opis produženja:

Kupac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama čl.156-161 Zakona da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke

Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj: /

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene

ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije

da

Opis opcija: Kupac može da dozvoli promenu bitnih elemenata ugovora u skladu sa odredbama člana 156 ZJN, iz sledećih objektivnih razloga:

- usled dejstva više sile
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa
- usled mera državnih organa
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa, podzakonskih i drugih pravnih akata
- druge objektivne okolnosti nastale u toku izvršenja Ugovora koje nisu krivica Prodavca.
- postupanje trećih lica bez krivice Ugovornih strana

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije

Nabavka je povezana sa projektom i/programom finansiranim iz fondova Evropske unije

ne

II.2.1) Naziv: Delovi cirkulacionih pumpi Jastrebac TENT A

Partija broj: 5

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a

Dodatna CPV oznaka:

42124000 - Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora

II.2.3) Mesto izvršenja

NSTJ oznaka: RS110

Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga: Ogranak TENT, lokacija TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog br.44., 11500 Obrenovac

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima; samo za dobra – navesti da li se traže ponude u svrhu kupovine, zakupa, lizinga dobara ili kupovine na rate ili bilo kakve kombinacije navedenog)

Rezervni delovi za pumpe - TENT A Partija 5 Delovi cirkulacionih pumpi Jastrebac TENT A

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Cena – Ponder:

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke

Trajanje u danima: 90

ili Početak:

Ovaj ugovor podložan je produženju

da

Opis produženja: Kupac može tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama čl.156-161 Zakona da izmeni ugovor bez sprovođenja postupka javne nabavke

Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj: /

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene

ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije

da

Opis opcija: Kupac može da dozvoli promenu bitnih elemenata ugovora u skladu sa odredbama člana 156 ZJN, iz sledećih objektivnih razloga:

- usled dejstva više sile
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa
- usled mera državnih organa
- ukoliko dođe do izmene važećih zakonskih propisa, podzakonskih i drugih pravnih akata
- druge objektivne okolnosti nastale u toku izvršenja Ugovora koje nisu krivica Prodavca.
- postupanje trećih lica bez krivice Ugovornih strana

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije

Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije

ne

Odeljak III: Pravni, ekonomski, finansijski i tehnički podaci

III.1) Kriterijumi za izbor privrednog subjekta

III.1.1) Profesionalna delatnost

Spisak i kratak opis uslova:

III.1.2)Ekonomski i finansijski kapacitet

Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:

Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:

III.1.3) Tehnički i stručni kapacitet

Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci

Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:

Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:

III.1.5) Podaci o rezervisanim ugovorima

III.1.6) Traženi depoziti i garancije:

III.1.7) Glavni uslovi u vezi sa finansiranjem i plaćanjem i/ili upućivanje na odgovarajuće odredbe koje sadrže te uslove:

III.1.8) Pravni oblik koji će u slučaju dodele ugovora grupa privrednih subjekata morati da preuzme:

III.2) Uslovi povezani sa ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj profesiji (samo za ugovore o javnoj nabavci usluga)

Upućivanje na relevantni zakon ili drugi propis:

III.2.2) Uslovi za izvršenje ugovora:

III.2.3) Podaci o licima odgovornim za izvršenje ugovora

Odeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

Obrazloženje:

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke

Predviđeni maksimalan broj učesnika u okvirnom sporazumu:

U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja ponuda ili rešenja tokom pregovora ili dijaloga

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:

(jedno od sledećeg: Periodično indikativno obaveštenje, Obaveštenje na profilu naručioca)

IV.2.2) Rok za podnošenje ponuda ili prijava

Datum: 14.10.2021

Lokalno vreme: 10:30

IV.2.3) Okvirni datum slanja poziva za podnošenje ponuda ili za učešće u dijalogu ili pregovaranje odabranim kandidatima

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski

IV.2.6) Minimalan rok važenja ponude

Ponuda mora biti važeća 60 dana od dana otvaranja ponuda

IV.2.7) Otvaranje ponuda

Datum: 14.10.2021

Lokalno vreme: 11:00

Mesto: Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" Beograd, Ogranak TENT, Beograd-Obrenovac, Bogoljuba Uroševića Crnog 44, 11500 Obrenovac

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik