Općina Trnovo

Bez autora
Mar 04 2021

Općina Trnovo, obavještenje o nabavci...

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
886-7-3-2-3-4/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu
      Naziv
      OPĆINA TRNOVO
      IDB/JIB
      4200308790006
      Kontakt osoba/Služba za kontakt
      Adel Koso
      Adresa
      Trnovo bb
      Poštanski broj
      71223 Delijaš (bhp sa)
      Općina/Grad
      Trnovo (FBiH)
      Telefon
      (033) 586-700
      Faks
      (033) 586-705
      Elektronska pošta
      javnenabavke@trnovo.ba
      Internet adresa
      http://www.trnovo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
      Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije
      Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta
      Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo
      Općinski nivo (FBIH),Trnovo (FBiH)

I 5.c. Djelatnost
      Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka
      Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
      Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora
      Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove
      Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
      Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora
      Sanacija i asfaltiranje puta Umčani-Ostojići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
      Glavni rječnik
      Kod
      Opis
      Glavni predmet
      45233224-5
      Građevinski radovi na cesti s dvjema kolovoznim trakama

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
      Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
      50.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
      42735,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
      Umčani-Ostojići, Općina Trnovo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
      30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
      Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
      Da.
      Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
      Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće
      -III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
      Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
      Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
      Dato u TD

III 9. Rezervisan ugovor
      Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
      Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova
      Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka
      Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
      Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije
      16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?
      Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?
      Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
      Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
      Datum i vrijeme
      19.03.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda
      Adresa i mjesto
      Sala općine Trnovo
      Datum i vrijeme
      19.03.2021. 09:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE 

    TD preuzeti sa sistema e-nabavke

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik