Opštinska uprava opštine Apatin

Bez autora
Jan 21 2022

Opštinska uprava opštine Apatin upućuje poziv za podnošenje ponuda...

Odeljak I: Javni naručilac

I.1) Naziv i adrese (molimo navedite sve javne naručioce odgovorne za postupak)

Naziv: Opštinska uprava opštine Apatin
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101269416
Adresa: Srpskih vladara 29
Mesto: Apatin NSTJ oznaka: RS121 Poštanski broj: 25260 Država: Srbija
Osoba za kontakt: Mane Škorić
Telefon: +381 25772122
Elektronska pošta: javnenabavke@apatin.rs
Faks: +381 773212
Internet stranica(-e):
Glavna stranica: http://www.soapatin.org/
Stranica profila naručioca:

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Dodatne informacije dostupne su na gore pomenutoj adresi
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
pristup tim alatima i uređajima omogućen je na:

I.4) Vrsta javnog naručioca

Organi autonomne pokrajine ili organi jedinice lokalne samouprave

I.5) Osnovna delatnost

Opšte javne usluge

Odeljak II: Predmet

II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Apatin

Referentni broj: 404-5/2022-IV

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 44110000 - Građevinski materijali

Dodatna CPV oznaka:

II.1.3) Vrsta predmeta nabavke

Dobra

II.1.4) Kratak opis:

II.1.5) Procenjena ukupna vrednost

Vrednost bez PDV-a: 4.000.000,00 

Valuta: RSD

(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke)

II.1.6) Podaci o partijama

Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija

ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv: Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Apatin

Partija broj:

II.2.3) Mesto izvršenja

NSTJ oznaka: RS121

Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga: APATIN I NASELjENA MESTA

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)

Nabavka paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom, redni broj 0012/2022

ORN: 44110000 Građevinski materijal

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Cena – Ponder:

II.2.6) Procenjena vrednost

Vrednost bez PDV-a: 4.000.000,00 

Valuta: RSD

(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period trajanja za ovu partiju)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke

Trajanje u danima: 10

ili Početak:

Ovaj ugovor podložan je produženju

ne

Predviđeni broj kandidata:

Ili Predviđeni minimalan broj: /

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dozvoljene

ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije

da

Opis opcija:

Ugovor o javnoj nabavci može da se izmeni, bez obzira na vrednost izmene, ako su izmene bile predviđene u dokumentaciji o nabavci i ugovoru o javnoj nabavci na jasan, precizan i nedvosmislen način, a koje mogu da uključe i odredbe o promeni cene ili opcija.

Obim i priroda eventualnih izmena, kao i uslovi pod kojima mogu da se primene, navode se u ugovoru o javnoj nabavci.

Ugovornim odredbama ne mogu da se predvide izmene koje bi promenile prirodu ugovora.

Promenom cene se ne smatra usklađivanje cene sa unapred jasno definisanim parametrima u ugovoru o javnoj nabavci.

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije

Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije

ne

Odeljak III: Pravni, ekonomski, finansijski i tehnički podaci

III.1) Kriterijumi za izbor privrednog subjekta

III.1.1) Profesionalna delatnost

Spisak i kratak opis uslova:

III.1.2)Ekonomski i finansijski kapacitet

Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:

Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:

III.1.3) Tehnički i stručni kapacitet

Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci

Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:

Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:

III.1.5) Podaci o rezervisanim ugovorima

III.2) Uslovi povezani sa ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj profesiji (samo za ugovore o javnoj nabavci usluga)

Upućivanje na relevantni zakon ili drugi propis:

III.2.2) Uslovi za izvršenje ugovora:

III.2.3) Podaci o licima odgovornim za izvršenje ugovora

Odeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke

Predviđeni maksimalan broj učesnika u okvirnom sporazumu:

U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:

(jedno od sledećeg: Prethodno informativno obaveštenje, Obaveštenje na profilu naručioca)

IV.2.2) Rok za podnošenje ponuda ili prijava

Datum: 31.01.2022

Lokalno vreme: 12:00

IV.2.3) Okvirni datum slanja poziva za podnošenje ponuda ili za učešće u dijalogu ili pregovaranje odabranim kandidatima

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski

IV.2.6) Minimalan rok važenja ponude

Ponuda mora biti važeća 30 dana od dana otvaranja ponuda

IV.2.7) Otvaranje ponuda

Datum: 31.01.2022

Lokalno vreme: 12:00

Mesto: Srpskih vladara br. 29, kancelarija br. 9.

Ocenite tekst
Komentari
Prikaži više 
 Prikaži manje
Ostavite komentar

Prijavite se na Vaš nalog


Zaboravili ste lozinku?

Nov korisnik